Allmänna villkor för Affiliateds tjänster

Dessa villkor (”Avtalet”) gäller för alla tjänster som Affiliated Nordic AB, org.nr. 559241-1119 (”Affiliated”) tillhandahåller till dess kunder (”Kunden”) Affiliated och Kunden definieras var för sig som ”Part” och tillsammans som ”Parterna”.

Omfattning

Uppdragets utförande Affiliated ska utföra alla delar av Uppdraget i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal och med den skicklighet och omsorg som Kunden har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag i branschen.

Affiliated har rätt att fritt utse underkonsulter. Affiliated svarar för av underkonsult utfört arbete och har rätt till ersättning härför som om arbetet utförts av Affiliated.

Kundens åtaganden
Kunden ska göra de åtgärder på Kunds sajt och i övrigt som Affiliated rekommenderar för att uppnå bästa resultat för Uppdraget. För att kunna uppnå önskat resultat för uppdraget ska kunden kostnadsfritt tillhandahålla Affiliated:

  1. a) alla data och allt underlag som erfordras för Uppdragets genomförande,
  2. b) Google Analytics eller liknande sökverktyg som Kund använder,
  3. c) tillgång till Kundens lokaler och den utrustning som erfordras för Uppdragets genomförande,
  4. d) personella resurser hos Kunden i den utsträckning som krävs för utförandet av Uppdraget.

Kunden ska aktivt verka för att Uppdraget kan genomföras på avsett sätt.

Resultatet av Uppdraget
Kunden erhåller genom detta Avtal äganderätten till allt material och immateriella rättigheter som framkommer vid Uppdragets utförande. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Affiliated genererar för dess kunder tillhör Affiliated, men Kunden har rätt att använda Uppdragets slutresultat för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Affiliated har därmed rätt att fritt nyttja material och rättigheter i sin fortsatta verksamhet och att därvid göra erforderliga anpassningar och förändringar så länge inte sådant användande kränker kundens varumärke eller andra Kundspecifika immateriella rättigheter. Arbetsfiler i form av råfiler och motsvarande tillhör Affiliated.

Det åligger Kunden att själv undersöka om Uppdragets resultat belastas av eller gör intrång i annan tillkommande rätt. Affiliated, som inte gjort närmare efterforskningar, har inte kännedom om och påtar sig inte något ansvar för sådana belastningar eller intrång. Om inte annat följer av offert eller annan skriftlig överenskommelse mellan Parterna har Affiliated rätt att referera till Kunden och att Affiliated utfört Uppdraget för Kund. Affiliated ska dock inte avslölja de närmare villkoren i detta Avtal i sådan kommmunikation. Affiliated har rätt att avstå från att utföra hela eller delar av Uppdraget om Affiliated bedömer att Uppdraget inkräktar på tredje parts varumärke eller immateriella rättigheter i övrigt.

Pris och betalningsvillkor

Priser i offert eller som annars kommuniceras anges alltid exklusive moms. Fakturering sker månadsvis. Om så överenskommits mellan Parterna eller vid större uppdrag eller utlägg har Affiliated emellertid rätt att fakturera i förskott utifrån överenskommelse eller utifrån Affiliateds upparbetade eller utbetalda kostnad. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid betalningsdröjsmål tillkommer dröjmålsränta enligt lag, dessutom blir Kund skyldig att betala Affiliated för faktureringsavgifter och påminnelseavgifter samt lagstadgade inkassoavgifter.

Affiliated har rätt till ersättning för kostnader för utlägg och kostnader vilka hör samman med Uppdragets utförande. Fakturering för annonsering sker direkt via till annonsplattform och ersättning.

Avtalstid

Avtalet anses giltigt från det datumet som Kunden skriftligt accepterat offert eller genom betalning av faktura och gäller därefter tillsvidare med tre kalendermånaders ömsesidig uppsägningstid om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna.

Affiliateds ansvar

Bryter Affiliated mot bestämmelse i Avtalet och vidtar Affiliated inte rättelse inom 30 dagar från mottagande av anmaning härom, ska Affiliated utge skadestånd till Kunden. Vid väsentligt kontraktsbrott har Kunden dessutom rätt att säga upp Avtalet till upphörande med tillämpning av en månads uppsägningstid.

För att skadestånd ska utgå enligt bestämmelserna ovan förutsätts att uppsåt eller oaktsamhet kan påvisas. Affiliated ger inga garantier för önskat resultat, då resultatet av Uppdraget är beroende av externa faktorer såsom ökad konkurrens och ändrade kriterier från de medier som upphandlas.

Affiliated kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt kostnad som åsamkas Kunden på grund av Uppdragets utförande. Kund ska skriftligen reklamera Affiliateds kontraktsbrott senast 30 dagar efter det att kontraktsbrottet upptäckts eller bort upptäckas. Sker inte reklamation i rätt tid och på i Avtalet föreskrivet sätt förlorar Kunden rätten att åberopa kontraktsbrottet. Kundens rätt att göra påföljd gällande mot Affiliated upphör under alla omständigheter sex månader efter det att Avtalet upphört att gälla.

Code of conduct

Affiliated har rätt att vägra leverans till Kund om Affiliated bedömer att Uppdraget inkräktar på tredje parts varumärke eller immaterielal rättigheter i övrigt. Affiliateds tjänster får inte användas i syfte att sprida pornografiskt material, hets mot folkgrupp, sexistiska, hotfulla eller på något vis kränkande meddelanden.

Personuppgifter

Kunden ska tillse att personuppgifter som överlämnas eller tillgängliggörs för Affiliated behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig tillämplig lag. Kunden är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter och Affiliated är, vid arbete åt Kund som innefattar behandling av personuppgifter, personuppgiftsbiträde för sådan behandling enligt personuppgiftsbiträdesavtal som ingåtts mellan Affiliated och Kunden eller som Kunden genom offerten accepterat och som finns bilagt detta avtal.

Ändring av villkor

Villkoren i detta Avtal kan från tid till annan komma att ändras av Affiliated. Den gällande versionen finns alltid publicerad på vår webbplats www.affiliated.se. Förändringar gäller endast i förhållande till Uppdrag som har påbörjats efter det att den ändrade versionen har lagts ut på vår webbplats.

Sekretess

Parterna förbinder sig att inte publicera eller på något vis ge information, som rör Parts verksamhet, utveckling, interna förhållanden och information i detta Avtal, till tredje man som inte är eller blir allmänt känd utan brott mot detta Avtal. Sekretessåtagande gäller inte information som det enligt lag åligger Part att offentliggöra, noteringsavtal, föreskrifter eller liknande och ska inte heller hindra Part från att tillvarata Partens befogade rättsliga intresse i händelse av tvist Parterna emellan. Denna sekretessbestämmelse är bindande för Parterna under en tid om tre år efter detta Avtals upphörande. Tvist Avtalet är underkastat svensk rätt. Tvist avseende detta Avtal och alla frågeställningar som rör Affiliateds uppdrag för Klienten ska avgöras av svensk allmän domstol, oavsett vad som må följa av svenska lagvalsregler.